Skip navigation
?
Onbedoeld zwanger?

Speerpunten 2023

Maatschappijbeïnvloeding

 1. Aanwezig zijn in de maatschappelijke, politieke en kerkelijke dialoog waar mogelijk
 2.  Present zijn bij evenementen
 3. Present zijn bij abortusklinieken (‘waken’)
 4. Visie op maatschappijbeïnvloeding ontwikkelen (voortvloeiend uit nieuwe visie en
  missie)
 5.  Inhoudelijke programma’s en presentaties doorontwikkelen voor kerken en scholen
 6. Spreekbeurtpakket ontwikkelen voor groep 7 en 8 primair onderwijs
 7. Opleidingsprogramma ontwikkelen sprekers en wakers (vrijwillige inzet)
 8.  Mars voor het leven: 11 november 2023
 9. Prominent bijdragen aan en present zijn tijdens de Week van het Leven (4 t/m 11
  november 2023)
 10. Publicatie over actuele medisch-ethische ontwikkelingen rond het levensbegin met
  daarop een antwoord vanuit christelijk-ethisch perspectief
 11.  Thematische aanpak:
  a. Eerste half jaar: abortus en recht
  b. Tweede half jaar: omgaan met het ongeboren leven binnen de kerk

Hulpverlening

 1. Visie op hulpverlening ontwikkelen (voortvloeiend uit nieuwe visie en missie)
 2. Transitie Post abortushulpverlening
 3. Uitbouwen bereik- en beschikbaarheid tot 24/7
 4. Opleidingsprogramma doorontwikkelen hulpverleningsvrijwilligers
 5.  Verkenning hulpverleningsprogramma voor mannen

 Internationaal

 1.  Present zijn in het internationale pro lifewerkveld: kennis en expertise ophalen en
  delen

Communicatie en fondsenwerving

 1. Communicatie- en fondsenwervingsstrategie ontwikkelen en uitrollen, waaronder:
  a. vernieuwde huisstijl
  b. vernieuwd format magazine Leef
  c. vernieuwde Schreeuw om Leven-website met webshop
  d. Opzetten communicatielijn gericht op hulpverlening (‘Er is Hulp’)
  e. Verbeteren digitale vindbaarheid hulpverlening
  f. Opstellen sociale mediastrategie
  g. Accent op doelgroepgerichte communicatie en fondsenwerving
 2. Present zijn bij ‘achterban-evenementen’

 Ondersteunende processen

 1. Ontwikkelen en uitrollen vrijwilligersbeleid, waaronder duidelijke
  vrijwilligersprofielen, selectie- opleidings- en begeleidingstrajecten
 2. Upgrade ICT-structuur met het oog op verminderen kwetsbaarheid

 Organisatie

 1.  Ontwikkelen en invoeren beoordelingssystematiek kantoormedewerkers
 2. Herziening van het personeelshandboek n.a.v. aansluiting CAO Sociaal werk
 3. Teambuilding, verdergaande professionalisering kantoormedewerkers
 4. Actualiseren privacybeleid
 5. Ontwikkelen meerjarenstrategie 2024-2027