Er is Hulp
De waarheid en liefde van God toegepast op alle terreinen van het leven
Volg ons op Instagram

De overheid verstrekt foutieve en verwarrende informatie over de abortusgrens

28-03-2020

De overheid verstrekt foutieve en verwarrende informatie over de abortusgrens

Op rijksoverheid.nl staat dat in Nederland een abortus is toegestaan tot 24 weken zwangerschap. Deze  informatie is onjuist en dat heeft verstrekkende gevolgen.

De Wet afbreking zwangerschap noemt nergens een grens van 24 weken. En in het  wetboek van Strafrecht staat ook geen wekengrens (artikel 82a) : ‘Onder een ander, of een kind bij of kort na  de geboorte, van het leven beroven wordt begrepen: het doden van een vrucht die naar redelijkerwijs verwacht mag worden in staat is buiten het moederlichaam in leven te blijven.’ De grens van 24  weken was in 1984 bij de aanname van de abortuswet de kritische grens waarbij te vroeg geboren kinderen konden overleven. Met de  voortschrijdende medische ontwikkelingen is deze grens nu lager komen te liggen.

In een memorie van toelichting op deze wet wordt uitgelegd waarom voor deze formulering is gekozen: ‘ (..) het doden van een vrucht die naar redelijkerwijs verwacht mag worden in staat is buiten het moederlichaam in leven te blijven. Deze laatste formulering is aldus gekozen, omdat het levensvatbaar zijn van een vrucht pas onomstotelijk kan worden vastgesteld,  nadat deze levend ter wereld is gebracht en – mogelijk dankzij de geboden medische verzorging – in leven is gebleven. Waar het dus om gaat, is dat het doden van een vrucht op zodanig tijdstip, dat zij naar ervaringsregels, gezien de stand van de medische wetenschap, een redelijke kans maakte – ter wereld gekomen – in leven te blijven, wordt gelijkgesteld aan opzettelijke levensberoving en aan een misdrijf tegen het leven gericht, als bedoeld in Titel  XIX van het Tweede boek van het Wetboek van Strafrecht.’

Met regelmaat verschijnen er artikelen in de media waarin wordt beschreven dat er kinderen zijn geboren met 22 weken of 23 weken, die dankzij goede zorg in leven blijven. Voor  naleving van het Wetboek van Strafrecht heeft dit grote consequenties. Immers kinderen kunnen al na 22 weken overleven buiten de baarmoeder. En de medische wereld is hiervan op de hoogte. Naleving van het Wetboek van Strafrecht zou betekenen dat de Nederlandse overheid de informatie op haar sites over de abortusgrens moet herzien van 24 naar 22 weken.

Er zijn nog al wat instellingen die door deze foutieve informatie van de overheid mensen onbewust op het verkeerde been zetten en onjuiste informatie doorgeven. Zoals bijvoorbeeld het FIOM: ‘Officieel is die termijn – voor abortus – gesteld op 24 weken, maar artsen houden in de praktijk vaak een termijn van 22 weken aan. Dat is omdat artsen tot op 2 weken nauwkeurig de duur van de zwangerschap kunnen bepalen. De termijn van 24 weken is vastgelegd in de Strafwet en heeft te maken met de levensvatbaarheid van het kind buiten de baarmoeder.’ FIOM stelt hier foutief dat de grens in het wetboek van strafrecht is vastgesteld bij 24 weken. Dat is dus niet zo. Verder stelt het FIOM dat abortusartsen zelf al een grens aanhouden bij 22 weken omdat ze slechts op twee weken nauwkeurig de  zwangerschapstermijn kunnen vaststellen. Het Humanistisch Verbond stelt de informatie nog definitiever en zegt: ‘In Nederland is het recht op abortus en de toegang tot abortushulpverlening (medische hulp en keuzehulpverlening) wettelijk gegarandeerd tot een zwangerschap van 24 weken.’ Dit is, op grond van de Nederlandse wetgeving, foutieve informatie.

Op het moment dat de Overheid de abortustermijn naar de laatste stand van de medische wetenschap gaat aanpassen, verandert er heel erg veel. Als abortusartsen de  veiligheidsmarge van twee weken in verband met nauwkeurigheid van het bepalen van de zwangerschapstermijn blijven hanteren, dan zal er niet later geaborteerd worden dan 20  weken. Dat heeft direct consequenties voor de 20 weken echo’s in Nederland. Wat gaan we daarmee doen? Want als er bij de 20 weken echo afwijkingen worden geconstateerd kan het kind niet meer geaborteerd worden in een abortuscentrum. Wat nu geldt bij de 24 weken  voor de abortusartsen zou ook moeten gelden bij een verkorting van de abortustermijn.

Deze verkorting heeft ook gevolgen voor een andere wetgeving in Nederland, namelijk de wet op lijkbezorging. Hier wordt ook de 24 weken grens gehanteerd met de verplichting om het kind bij overlijden te begraven of te cremeren. Echter, niet als het kindje voor de 24 weken is geboren of als het binnen 24 uur na geboorte overlijdt in de periode voor 24 weken.

In augustus 2016 leidde dit tot commotie in de media omdat er een misverstand bleek met een verzekeringsmaatschappij die de begrafenis niet wilde vergoeden van een kindje dat met 22 weken werd geboren.

In een overheidspublicatie van 11 maart 2016 is aan alle ambtenaren van de Burgerlijke  stand bekend gemaakt dat wanneer een  kind geboren wordt voor de 24 wekengrens, ouders alsnog van hun kind een akte van geboorte en van overlijden respectievelijk een akte van levenloos geboren kind kunnen laten opmaken. Hier geldt geen ondergrens, bleek op 22 april uit antwoorden op Kamervragen. Zo kunnen ouders van een doodgeboren kindje van bijvoorbeeld 12 weken een akte van levenloos geboren kindje laten opmaken.

Sinds 3 februari 2019 heeft de overheid de wet Basis Registratie Personen aangepast  waarbij het mogelijk is geworden om levenloos geboren kinderen en ook geaborteerde kinderen te laten registreren. Zelfs met terugwerkende kracht. De verwarring wordt steeds groter. In geval van een miskraam bij 12 weken, kan er alsnog een geboorteakte opgesteld worden en wordt het kindje gezien als een persoon. Terwijl geen enkel abortuscentrum spreekt over een kind en men aborteert tot aan de 22ste week, waarna het kind als medisch afval wordt verwerkt. Volgens de Universele verklaring van de rechten van de mens heeft een ieder, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet. De Nederlandse overheid heeft dit nu ook erkend middels de wetswijziging BRP.

Voor de zomervakantie wordt de Wet Afbreking Zwangerschap geëvalueerd. De grote vraag is: wat gaat de overheid doen met de abortustermijn? En tevens: hoe gaat men om met personen die geaborteerd worden in een abortuscentrum? Aan de ene kant als wetgever iemand erkennen als persoon en zelfs laten registreren in BRP en tegelijkertijd het rechtgeven om die persoon te kunnen doden omdat hij/zij in een bepaalde leeftijds- categorie zit. Hier gaat echt iets mis.

(Dit artikel betreft een gewijzigde herplaatsing uit Leef 2016)

Hartelijk dank voor het lezen van dit artikel!
Dank voor uw gebed en donatie!

terug naar het overzicht
Donderdagavond 9 februari spreekt @ArthurAlderl namens Schreeuw om Leven tijdens Jij Daar! Zijn bijdrage zal gaan o… https://t.co/Rd7J3UhRJL   1 dagen geleden op Twitter

Blijf op de hoogte!