Skip navigation
?
Onbedoeld zwanger?

Navelstreng als sterkste voorbeeld van menselijke afhankelijkheid

“Soms zeggen mensen dat ze dood willen omdat ze de zin van hun leven kwijt zijn. Maar mensen willen niet dood; ze willen verlost worden van hun problemen, van hun lijden, van wat zij zien als de zinloosheid van het leven, van existentiële eenzaamheid. Als je bij iemand bent in zijn eenzaamheid, als je die eenzaamheid verlicht of zelfs opheft, kan het hardnekkige verlangen om te sterven verdwijnen.”

Door Urška Leskovšek

Gepubliceerd op diverse sites van Aleteia en in de Sloveense krant Druzina 

Dit blijkt uit onderzoek van theoloog en ethicus Arthur Alderliesten, coördinator Ethiek bij het prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut voor christelijke ethiek van de zorg en directeur van Schreeuw om Leven in Nederland. Eind mei was hij in Slovenië voor een conferentie van pro-life centra uit de Balkanlanden, Together for life, georganiseerd door de Sloveense organisaties voor het bevorderen van een cultuur van leven, Zavod Zivim, Sara centre en het Pregnancy Centre Mamin svet.

We spraken met hem over hoe we als christenen moeten leven in een omgeving die niet bevorderlijk is voor het leven. Hij gaf een aantal tot nadenken stemmende antwoorden.

Hoe voel je je als sterke pro-life voorvechter in een geseculariseerd land als Nederland, dat niet pro-life is?
Ik schaam me als ik hoor over de reputatie van mijn land. In de jaren tachtig maakte Nederland de weg vrij voor nieuwe, progressieve wetgeving op het gebied van abortus en euthanasie. De liberalisering op dit gebied gaat vandaag de dag door. Dat baart me zorgen, net als bijvoorbeeld de recent euthanasiecijfers. Maar ik ben niet zonder hoop. Integendeel. En daar zijn verschillende redenen voor.

  1. Christelijke hoop leeft in mij en geeft me de moed en de zin om te streven naar een zo sterk mogelijke cultuur van leven. Dit is ook een van mijn boodschappen op de conferentie in Slovenië: pro lifewerkers zijn hoop-brengers. Als dat in ons zit, kunnen we het weerspiegelen in de samenleving. Wat een eer!
  2. Voor mij is hoop heel erg verbonden met de opstanding van Jezus. Het is voor mij een grote bron van hoop om verantwoordelijk te handelen in deze geseculariseerde wereld. In de opstanding heeft de dood een definitief einde gekregen. Vergeleken hiermee is de doodscultuur die de wereld lijkt te omringen, slechts een laatste rimpeling in de vijver van de wereldgeschiedenis. De cultuur van het leven is definitief bevestigd in de verrijzenis van Jezus. Het is uiterst belangrijk voor mijn werk om dit te verstaan. Het is een bron van kracht om te handelen. Ik hoef me alleen maar door God Zelf te laten leiden. Op deze manier streef ik ernaar om gehoorzaam te zijn aan Gods wil.
  3. God roept de kerk en mij niet op om de strijd te winnen, maar om verantwoordelijk te handelen. Soms streven we naar succes, wachten we op succes, maar dat is niet waartoe God ons roept. God vraagt ons om gehoorzaam en verantwoordelijk te handelen binnen het morele kader dat voortkomt uit Gods openbaring.

We doden al tientallen jaren ongeboren kinderen en nu discussiëren we in Slovenië over het toestaan van hulp bij vrijwillig levenseinde, wat in wezen neerkomt op het toestaan van euthanasie. Waarom hebben we zo weinig respect voor het leven en wat zit erachter?
We verliezen ons besef van de waarde van het leven, ons besef dat het leven een geschenk is. We verliezen de betekenis van het leven en van het fysieke bestaan. Naar mijn mening heeft dit te maken met secularisatie. Wie niet meer in God gelooft en de Bijbel niet als gezaghebbend onderkent, heeft een ander wereldbeeld, en ook een andere kijk op het mens-zijn en menselijke waardigheid. We zien dit in het westen van Europa in het heersende seculier-liberale mensbeeld.  Of het leven betekenis heeft, en welke zin het heeft, hangt dan af van de betekenis die individuen eraan geven. En dit is vaak gebaseerd op hoe we onze fysieke en mentale capaciteiten ervaren. Waardig leven is in de huidige visie alleen mogelijk als de waarde van het menselijk leven (bewust of onbewust) afhangt van de capaciteiten van mensen. We zien dit in Nederland bijvoorbeeld bij euthanasie in het geval van dementie. Mensen willen euthanasie in een bepaald stadium van dementie, als ze niet meer kunnen wat ze vroeger konden. Deze capaciteiten nemen af of gaan zelfs verloren bij ernstige handicaps, ziekte, lijden of existentiële eenzaamheid. In Nederland eenzaamheid een van de belangrijkste redenen waarom mensen dood willen. Het is hartverscheurend.

Voor veel mensen in West-Europa in onze tijd is de waarde van de mens niet langer gebaseerd op wat God van bovenaf in de mens heeft gelegd, maar op wat individuele mensen van onderaf aan de mens menen kunnen toe te kennen. De dramatische gevolgen hiervan zijn ook te zien in de debatten over de abortus- en embryowetgeving.

Hoe breng je vreugde en respect voor het leven concreet over op je kinderen?
Je kunt erover praten, maar je kunt het ook leven. Ik hoop dat ik dat laatste doe, maar dat is aan anderen om te zeggen. De basis voor vreugde, respect en hoop wordt voor mij gevormd door de visie dat mensen relationele wezens zijn. God heeft ons geschapen om in relatie te zijn met Hem, met de natuur, met anderen en met onszelf. Na de ballingschap uit het paradijs werden deze relaties verbroken, maar in Christus kunnen deze gebroken relaties weer worden geheeld.

Rabbijn Heschel zei dat de menselijke existentie, co-existentie is. Om te leven hebben we anderen nodig. We zijn afhankelijk. Dit is een belangrijke les voor kinderen. Het betekent dat ik probeer een goede relatie met hen te hebben, een relatie van liefde, van knuffels, van wederkerigheid, dat kinderen een “last” voor mij kunnen zijn – we zijn tenslotte afhankelijk van anderen. De navelstreng is voor mij het ultieme voorbeeld van menselijke afhankelijkheid. We waren allemaal aan het begin van ons leven volledig afhankelijk van onze moeders.

Maar vandaag de dag willen mensen sterven omdat ze hun kinderen niet willen belasten om voor hen te zorgen. Dit is serieuze waanzin. Wat is het probleem als mijn kinderen voor mij zorgen? We moeten anderen helpen en het is goed als we om hulp vragen.

We hebben net Pinksteren gevierd. Ik vertel onze kinderen dat het lichaam de tempel van de Heilige Geest is. Dit feit laat zien hoe goed God de mens heeft geschapen en hem ook het recht geeft op lichamelijk bestaan.

Ik beschouw mezelf ook wel wat als een strenge vader die de nadruk legt op verantwoordelijkheid. Het is belangrijk om verantwoordelijk te leven en te handelen. We zijn relationele wezens. Dit betekent dat je principieel niet alleen bent; verantwoordelijk betekent dat je ook moet zorgen voor de mensen om je heen en volgende generaties.

U schrijft een boek over de ethiek van de bedreigde kerk. Hoe kunnen we leven zonder angst – dat wil zeggen, vrij en volledig – als deel van een getalsmatig en moreel bedreigde kerk, en hoe kunnen we onze missie als christenen vandaag de dag vervullen?
Het boek, dat in de herfst verschijnt, gaat over de ethische boodschap van de nieuwtestamentische brief aan de Hebreeën In het Nieuwe Testament verschijnt de kerk getalsmatig klein, een geloofsgemeenschap die zich nauwelijks in machtscentra begeeft. Het is belangrijk dat we dit zien, omdat dit door de geschiedenis heen is veranderd.

Ik merk dat de kerk in een proces van rouw is omdat ze niet langer een machtsfactor is, dat ook wel post-christendom wordt genoemd. Maar de kerk is niet geroepen om macht uit te oefenen, maar om God te gehoorzamen en Zijn wil te doen. Christus moest “naar buiten gaan”, vanuit het centrum naar de afzondering, net als de geloofsgetuigen die in Hebreeën hoofdstuk 11 worden genoemd. Abraham moest zijn cultuur, land en familie verlaten, Mozes het Egyptische paleis (het centrum van de macht), Noach de oude wereld … Ze moesten de macht en het conformisme verlaten en een nieuwe richting inslaan, ook al wisten ze niet precies hoe en met welk doel.

Ik ben tot het prachtige besef gekomen hoe de kerk in Hebreeën de gestalte heeft van een morele leer- en leefgemeenschap. De kerk wordt het huis van God genoemd en dit huis van God is pelgrimerend ondereweg. Deze nadruk verdient meer aandacht in onze tijd. We zijn op aarde op weg naar het hemelse thuisland. Onderweg nemen we morele verantwoordelijkheid voor onze medepelgrims: niemand mag achterblijven, we moeten onze geloofsgenoten aansporen tot liefde en goede werken. Sterker nog, we moeten hen provoceren, zegt de grondtekst, uitdagen tot liefde en goede werken. Christus is hierin het voorbeeld par excellence.

Wat de wereld en de kerk vandaag de dag nodig hebben zijn pelgrims die op Jezus Christus gericht zijn. Het is een kwestie van houding, van wat we geloven en vooral in Wie. Het gaat er ook om dat we niet te veel van onszelf vragen – niet te zeer gericht zijn op succes. We moeten het pad bewandelen en God zal ons laten zien hoe. De beloning wacht op ons aan het einde van ons leven, in de hemel. En nu mogen we al geloven in die eeuwige rust en er iets van ervaren. Dat is genoeg. We moeten leren dat dit genoeg is.


< Terug naar kennisbank overzicht